Novela zákona o zbraniach a strelive č. 120/20015 Z.z.

Obvodná poľovnícka komora Lučenec v úzkej spolupráci s Okresným úradom Lučenec, odbor pozemkový a lesný dáva na vedomie všetkým poľovníkom - držiteľom zbrojného preukazu skupiny D, aby si podrobne preštudovali novelu zákona o zbraniach a strelive č. 120/20015 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 01. júla 2015. Vzhľadom na dôležité zmeny dotýkajúce sa už spomenutých držiteľov skupiny D zbrojného preukazu chceme upozorniť na podľa nášho názoru najdôležitejšie ustanovenia tohto zákona.

    V § 7 nám do zbrane kategórie D pribudla expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kateg. B alebo kateg. C. Vlastník takejto zbrane ju musí najpozdejšie do 31. 12. 2015 zaevidovať na príslušnom policajnom útvare podľa miesta trvalého bydliska s tým, že zbraň musí byť opatrená kontrolnou expanznou značkou, resp. jej držiteľ musí predložiť protokol o kusovom overení zbrane a vyžaduje sa aj jej spôsob nadobudnutia. V prípade, že držiteľ takejto zbrane nevie preukázať spôsob jej nadobudnutia, musí predložiť čestné prehlásenie, od koho a kedy nadobudol takúto zbraň. V bode 2) tohto ! sa píše, že držiteľ zbrane kateg. D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti, prípadne preukaz zbrane a nesmie zbraň tejto kategórie viditeľne nosiť alebo prepravovať.

   Pri predlžovaní zbrojného preukazu musel žiadateľ okrem iného predložiť aj potvrdenie od OPK o členstve a o platnosti poľovného lístka. Od účinnosti tejto novely namiesto tohto potvrdenia bude musieť žiadateľ predložiť úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu.

   Treba si dať pozor aj na termíny, do ktorých sú držitelia zbr. preukazov povinný splniť si svoje povinnosti vyplývajúce im z tohto zákona. Napr. dôvodom pre odňatie zbr. preukazu je aj priestupok, ktorým sa previní ten, kto do 7 dní od nadobudnutia zbrane nepožiadal o jej zaevidovanie, ak manipuluje so zbraňou pod vplyvom alkoholu či drog vrátane ich prepravy v aute, ak sa vzdiali mimo dohľad od automobilu v ktorom si ponechal zbraň...

   V §28 upozorňujeme na povinnosť držiteľa zbrojného preukazu prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla, to sa samozrejme nevzťahuje na držiteľa zbrojného preukazu skupiny A.

   Nová povinnosť pribudla aj Slovenskej poľovníckej komore (OPK), ktorá bude povinná do 7 dní oznámiť policajnému útvaru poľovníka, ktorému poľovnícka komora odoberie poľovný lístok, alebo z nejakého dôvodu prestane byť držiteľom poľovného lístka. Takýmto poľovníkom automaticky policajný útvar odníme skupinu D zbrojného preukazu.

   Zrušenie povinnosti absolvovania tlakových skúšok po uplynutí  10-15-20 rokov, je nahradená tým, že ak bude však zbraň v zlom technickom stave – napríklad ak bude mať veľké vôle v lôžku, vydutú hlaveň…, policajt bude mať možnosť vyzvať jej držiteľa, aby ju do 60 dní predložil na tlakové skúšky.

   Pribudla možnosť si za príslušný poplatok uschovať svoju zbraň a strelivo na policajnom útvare ak napríklad držiteľ  bude musieť dlhodobo odcestovať, prerába dom a akurát nemá vhodné podmienky na jej úschovu…

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (120 2015 so zmenami.doc)120 2015 so zmenami.doc[120/20015 Z.z so zmenami]458 kB
Stiahnúť tento súbor (Výťah zo zák. o zbraniach.docx)Výťah zo zák. o zbraniach.docx[výťah zmien s účinnosťou od 1. júla 2015]23 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo Novela zákona o zbraniach a strelive č. 120/20015 Z.z.